Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

از ما کمک بگیرید

passport 2 (1).jpg

اگر نیاز به کمک دارید, به help@ccblc.org یک ایمیل ارسال کنید  و  نام، مکان فعلی و شماره تلفن خود را اعلام کنید. یک وکیل در اولین فرصت با شما تماس خواهد گرفت. 

 

اگر شما موفق نشدید با داشتن مدارک معتبر از مرز عبور کنید ، لطفا  مشاهدات  و  تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.   ثبت این اطلاعات  میتواند به ما در راه مبارزه با حکم مهاجرتی دولت امریکا کمک کند.

با این حال , اگر به هر دلیل علاقه مند به اشتراک تجربه تان با ما نبودید, باز هم میتوانید از کمک های ما بهره مند شوید . 

 

فراموش  نکنید شما می توانید تازه ترین اطلاعات را از طریق لینک ‘’Know Your Rights’’ در وب سایت ما دنبال کنید.

از ما کمک بگیرید .

اعتلاف برون مرزی حقوقی کانادا میتواند شما را در تعیین نیاز های تان به کمک های حقوقی و یافتن وکیل مناسب یاری دهد.